ปี 2566 ปีแห่ง พระอวโลติเกศวรพระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า

ปี 2566 ปีแห่งพระอวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม ณ ศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้า โรงพยาบาลเทียนฟ้า เยาวราช

การบนบานพระโพธิสัตว์กวนอิม

ขอทุกสิ่งเป็นจริงได้ ถ้าเจ้าบนบานขออย่างถูกวิธี กวนอิม มีความหมายว่า ตาดู หูฟัง ( ผู้ที่เงี่ยหูฟังต่อทุกคำขอของมนุษย์โลก ) บนบานศาลกล่าวต่อเจ้าแม่กวนอิม ขอเรื่องการงาน การเงิน ความรัก คู่ครอง ครอบครัว โชคลาภ ขอเรื่องลูก ขอเรื่องโรคภัยไช้เจ็บ จากพระโพธิสัตว์ ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม “เจ้าแม่กวนอิม” เจ้าแม่ผู้ทรงเมตตาต่อมวลมนุษย์โลก บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ชาวโลกมาอย่างยาวนาน แม้เจ้าแม่กวนอิมท่านจะเป็นพระโพธิสัตว์เชื้อสายจีนและสร้างชื่อเสียง
มาจากเมืองจีน แต่ห่านก็ไม่ได้โด่งดังและมีผู้คนศรัทธาเพียงเฉพาะคนจีนหรือ ในเมืองจีนเท่านั้น การที่องค์ท่านได้รับการขนานนามว่า “พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา” ก็สืบเนื่องมาจากจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมค้ำจุนโลก ทำให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ ทุกชนชั้นวรรณะ ทุกชาติเผ่าพันธุ์ ต่างพากันยกย่อง เลื่อมใสศรัทธา และพากันกราบไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิมอย่างเนืองแน่น จนเรียกได้ว่า องค์ท่านเป็นเทพอินเตอร์เนชั่นแนลของแท้ (เทพของผู้คนทั่วโลก) ที่สามารถ
ดลบันดาลให้คนทุกชาติทุกภาษาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาได้ทุกประการ

เจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า
เจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า

บทสวดเจ้าแม่กวนอิม

นำโมกวงซิอิม ผ่อสัก

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้ง
นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก

การบนบานศาลกล่าวขอลาภสักการะ จากทางเจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิมท่านทรงมีเมตตาต่อมวลมนุษย์โลกผู้ตกทุกข์ได้ยาก ดังนั้นท่านจึงไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ะให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ ขอเพียงเป็นคนดี และมีใจศรัทธาในบารมีบุญแห่งองค์ท่านเป็นพอ ส่วนใหญ่แล้วผู้คนที่มาบนบานศาลกล่าวต่อองค์ท่าน ก็มักจะมาขอให้เจ้าแม่ช่วยเหลือในเรื่อง หน้าที่การงานการเงิน ครอบครัว เรื่องรัก เรื่องลูก โชคลาภ สุขภาพและอื่นๆ แต่เจ้าแม่กวนอิมมีชื่อเสียงมากในด้าน เรื่องลูก และโรคภัยไข้เจ็บ ผู้ที่เคยบนบานศาลกล่าวต่อเจ้าแม่ต่างก็ได้รับพรนั้นสมประสงค์

พี่อ้วนสายมู